پیش بینی هوای سنندج

32°c

11°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري بتدریج ابری با احتمال بارش و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/05

يکشنبه

33°c

11°c

کمي ابري تا قسمتي ابري بتدریج وزش باد و غبارمحلي درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/06

دوشنبه

33°c

13°c

کمي ابري تا قسمتي ابري بتدریج وزش باد و غبارمحلي

1398/03/07

سه شنبه