پیش بینی هوای زرینه

26°c

9°c

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/03/30

پنج شنبه

27°c

10°c

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/03/31

جمعه

27°c

11°c

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/01

شنبه