پیش بینی هوای سنندج

13°c

2°c

کمي ابري تا قسمتي ابري همراه با کاهش دما و غبارصبحگاهي گاهی وزش باد

1398/02/04

چهارشنبه

14°c

3°c

کمي ابري تا قسمتي ابري همراه با افزايش دما همراه با غبارصبحگاهي

1398/02/05

پنج شنبه

16°c

6°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري همراه با افزایش ابر درطول روز افزايش دما

1398/02/06

جمعه