پیش بینی هوای هزارکانیان

10°c

-5°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد همراه با افزايش دما دربعدازظهر افزایش ابر

1398/01/02

جمعه

11°c

-3°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی افزايش دما دربعدازظهر وزش باد و افزایش ابر

1398/01/03

شنبه

7°c

-1°c

نيمه ابري تا ابري گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش باران و برف و کولاک برف

1398/01/04

يکشنبه