پیش بینی هوای هزارکانیان

33°c

12°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1398/04/27

پنج شنبه

33°c

13°c

صاف دربعدازظهر وزش باد وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/28

جمعه

34°c

13°c

صاف تا کمي ابري افزايش دما گاهی وزش باد

1398/04/29

شنبه