پیش بینی هوای زرینه

28°c

5°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/05

يکشنبه

28°c

6°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/06

دوشنبه

29°c

7°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1398/03/07

سه شنبه