پیش بینی هوای بانه

29°c

16°c

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/03/30

پنج شنبه

32°c

17°c

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/03/31

جمعه

32°c

17°c

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/01

شنبه