پیش بینی فصلی بارش و دما از اسفند 97 تا اردیبهشت 98

تاریخ ثبت: 1397/12/07 تعداد 384 بازدید از این خبر

چشم انداز چگونگی وضعیت بارش و دمای هوا از اسفند ماه تا اردیبهشت سال آینده بصورت کلی


بارش اسفند 97:
مناطق شمالی کشور و استان سیستان و بلوچستان بارش بیش از نرمال و سایر مناطق (به ویژه جنوب غرب و بخش هایی از غرب کشور) بارش کمتر از نرمال را تجربه خواهند کرد. برای استان کردستان بخشی از شمال استان در محدوده 5 تا 10 میلیمتر کمتر از نرمال و بقیه نواحی استان در حد نرمال پیش بینی شده است.

11.jpg

بارش فروردین 98:
بارش کشور عمدتا در محدوده نرمال پیش بینی می شود؛ اما در شمال غرب و بخش هایی از جنوب-مرکزی (مناطق مشخص شده به رنگ زرد تا قهوه ای) بارش متمایل به کمتر از نرمال خواهد شد. در خراسان رضوی بارش بیش از نرمال مورد انتظار است. برای استان کردستان در بیشتر مناطق شمالی تا شمال غربی و تا حدودی غربی 5 تا 20 میلیمتر کمتر از نرمال، در نواحی شرقی، جنوبی و شمال شرقی در محدوده نرمال پیش بینی شده است

22.jpg

بارش اردیبهشت 98:
بارش کشور در محدوده بیشتر از نرمال مورد انتظار است، به ویژه در مناطق شمالی کشور. استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بارش های در محدوده نرمال پیش بینی شده است. برای استان کردستان در غالب نواحی استان 5 تا 10 میلیمتر بیشتر از نرمال و برای بخش محدودی از جنوب استان در بازه 10 تا 20 میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی شده است

33.jpg

دما در اسفند 97:
در مناطق مشخص شده به رنگ آبی کم رنگ، دما تا یک درجه سردتر از نرمال مورد انتظار است. در مناطق سفید رنگ دما در محدوده نرمال خواهد بود. اگر استان کردستان را به دو نیمه غربی و شرقی تقسیم نماییم برای نیمه غربی حدود نیم تا 1 درجه سلسیوس سردتر از نرمال و نیمه شرقی آن در حد نرمال پیش بینی شده است.

44.jpg

دما در فروردین 98:
در فروردین 98 نیمه غربی کشور دمای تا یک درجه گرمتر از نرمال را تجربه می کنند در حالیکه در سایر مناطق دما در محدوده نرمال خواهد بود. استان کردستان نیز در نوار محدودی از شمال غرب، شمال و شرق استان حدود نیم تا 1 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال، و در بقیه نواحی در حد نرمال پیش بینی شده است .

55.jpg

دما در اردیبهشت 98:
در مناطق سفید رنگ دما در محدوده نرمال و در مناطق به رنگ زرد- قهوه ای کم رنگ، دما تا یک درجه از نرمال گرمتر خواهد شد. برای استان کردستان فقط در مناطق مرکزی و جنوبی نیم تا 1 درجه سلسیوس سردتر از نرمال در بقیه مناطق در حد نرمال پیش بینی شده است.

66.jpg