پیش بینی دما وبارش بر اساس نقشه های مرکز اقلیم شناسی مشهد(از 22 بهمن تا 19 اسفند)

تاریخ ثبت: 1397/11/25 تعداد 440 بازدید از این خبر

در این هفته برای استان کردستان بارش ها نسبت به دوره مشابه آماری همین هفته درحد نرمال پیش بینی شده است و نابهنجاری مثبت یا منفی برآورد نشده است به تعبیر دیگر در این هفته بارش ها بیشتر و کمتر از نرمال برآورد نشده است


بارش در هفته اول( 22 بهمن تا 28 بهمن ):
با توجه به نقشه نابهنجاری یا آنومالی بارش در ذیل، در این هفته برای استان کردستان بارش ها نسبت به دوره مشابه آماری همین هفته درحد نرمال پیش بینی شده است و نابهنجاری مثبت یا منفی برآورد نشده است به تعبیر دیگر در این هفته بارش ها بیشتر و کمتر از نرمال برآورد نشده است.

news4.jpg

بارش در هفته دوم(29 بهمن تا 5 اسفند):
براساس نقشه نابهنجاری یا آنومالی بارش در پایین، برای استان کردستان بارش ها نسبت به دوره مشابه آماری در این هفته، باز هم درحد نرمال پیش بینی شده است و نابهنجاری مثبت یا منفی برآورد نشده است یا به بیان دیگر بارش های این بازه زمانی نسبت به دوره آماری کمتر یا بیشتر نیست.

news5.jpg

بارش در هفته سوم(6 اسفند تا 12 اسفند):
با توجه به نقشه نابهنجاری یا آنومالی بارش ذیل، برای این هفته در استان کردستان بجز نوار محدودی از شمال شرق که در حد نرمال و بدون  نابهنجاری مثبت یا منفی است برای اغلب نواحی استان بارش ها با نابهنجاری یا آنومالی مثبت همرا ه می شوند که  نابهنجاری نوار غربی 10 تا 20 میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی شده است

news6.jpg

بارش در هفته چهارم(13  اسفند تا  19 اسفند):
با رجوع به نقشه ذیل که مربوط به پیش بینی نابهنجاری بارش در استان کردستان است، در این هفته همه نواحی استان با آنومالی مثبت برخوردار خواهند بود، که مقدار آن 5 تا 10 میلیمتر بیشتر از نرمال این هفته پیش بینی شده است.

news7.jpg

دما در هفته اول( 22 بهمن تا 28 بهمن ):
نقشه نابهنجاری دما برای استان کردستان در این هفته نشان می دهد که نوار باریکی از غرب استان با شرایط نرمال مواجه خواهد بود و بیشتر نواحی شمال غربی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی شرقی استان با نابهنجاری مثبت 5/0 درجه تا 1 درجه گرمتر از نرمال همراه خواهند بود. برای  اغلب نواحی شمال شرقی و بخش محدودی از شرق استان، نابهنجاری یا آنومالی مثبت است که 1 تا 2 درجه سلسیوس گرمتر از نرمال پیش بینی شده است.


دما در هفته دوم(29 بهمن تا 5  اسفند):
با توجه به نقشه نابهنجاری دما برای این هفته مشاهد می شود که بخش محدودی از شمال شرق و شمال استان در حد نرمال، بیشتر مناطق دیگر استان در حدود نیم درجه تا منفی 1 درجه سلسیوس سردتر از نرمال و نوار باریکی از جنوب غرب استان نیز منفی 1 تا منفی 2 درجه سلسیوس سردتر از نرمال پیش بینی شده است.


دما در هفته سوم(6  اسفند  تا 12  اسفند):
بارجوع به نقشه نابهنجاری دما برای هفته سوم مشاهده میگردد که همه نواحی استان کردستان با نابهنجاری مثبت دما روبرو می شوند که در مقایسه با دوره آماری در این هفته دما بالاتر یا گرمتر است وحدود 1 تا 3 درجه سلسیوس دما افزایش می یابد. شمال شرق و بخشی از شمال استان نسبت به بقیه نواحی دارای افزایش بیشتری هستند که حدود 2 تا 3 درجه خواهد بود.


دما در هفته چهارم(13  اسفند تا  19 اسفند):
براساس نقشه ذیل که به مربوط به نابهنجاری دما است، برای این هفته، اگر استان را به دو نیمه تقسیم کنیم حدودا بخش شرقی با نابهنجاری مثبت و افزایش دمای 5/0 درجه تا 1 درجه سلسیوس همراه می گردد، درحالیکه نیمه غربی نابهنجاری مثبت یا منفی ندارد و در حد نرمال است.نظرات شما

*

*

*

() نظر